Leinmäen Mikolan Sukuseura ry on rekisteröity 7.3.2006


LEINMÄEN MIKOLAN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Leinmäen Mikolan sukuseura ry ja kotipaikka Porin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Laitilan Leinmäen Mikolan suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,
kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa, sekä
harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § JÄSENET
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous. Alle 25-vuotiaat jäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksunsa viisitoistakertaisena.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta vuodelta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4 § HALLITUS
Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan suvun vanhimmaksi, ja kuusi (6) muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa pyritään siihen, että jokaisesta Juho Juhonpoika ja Johanna Vilhelmiina Kuusiston (Hellberg) seitsemän lapsen sukuhaarasta tulee hallitukseen vähintään yksi henkilö. Kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5 § SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6 § TILIT
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

7 § SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu laitetaan sukuseuran kotisivuille lmss.fi ja lähetetään sähköpostilla jäsenrekisteriin ilmoitettuihin osoitteisiin. Muille jäsenille lähetetään kirje saatavilla oleviin osoitteisiin.  Postittamisen tai julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

8 § SUKUSEURAN KOKOUKSET
Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9 § VARSINAINEN SUKUKOKOUS
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 5. esitetään seuran  vuosikertomukset, tilinpäätökset  ja tilintarkastajien lausunnot kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta
 6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle
 8. päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraaville kolmelle vuodelle
 9. vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä sekä heille varajäsenet
 11. valitaan toiminnantarkastaja ja  varatoiminnantarkastaja
 12. muut  asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen. Sukuseuran arkisto luovutetaan Satakunnan maakunta-arkistolle tai Kansallisarkistolle.

11 § MUU PÄÄTÖKSENTEKO
Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

Harjavallassa 19 päivänä elokuuta 2017

Säännöt hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 24.10.2017